dr n. med. Grzegorz Kazek

Współautorką wystąpienia jest Maja Wójcik (Instytut Psychologii UJ)

Interdyscyplinarne badania polskich użytkowników psychodelików: od nowych horyzontów po praktyczne wnioski

Coraz powszechniejsze przyjmowanie psychodelików oraz perspektywy ich medycznych zastosowań zmieniają obraz świata i generują zjawiska, które wymagają pilnych badań naukowych użytecznych i adekwatnie odpowiadających na potrzeby społeczne i indywidualne.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt badawczy „Charakterystyka bio-psycho-społeczna użytkowników substancji psychodelicznych”, który realizowany jest na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum. Prowadzone w wielowymiarowym, interdyscyplinarnym ujęciu badania, uwzględniają złożoność różnych aspektów działania tych substancji: od mechanizmów biologicznych i efektów farmakologicznych po psychologiczne czy społeczne uwarunkowania i konteksty. To pierwsze tego typu badanie w Polsce, a pod wieloma względami unikalne także na skalę światową.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wybrane rezultaty przeprowadzonych diagnoz psychiatrycznych, badań funkcji poznawczych, analiz neurogenetycznych i neuroproteomicznych oraz badań postaw i zachowań użytkowników psychodelików. Ich interpretacja przeprowadzona zostanie na tle globalnych zjawisk i klinicznego znaczenia używania psychodelików w kontekście medycznym i pozamedycznym, a płynące z nich wnioski będą miały charakter praktyczny.

dr n. med. Grzegorz Kazek – pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, gdzie od wielu lat realizuje badania w zakresie  farmakologii eksperymentalnej oraz biomarkerów i mechanizmów zaburzeń psychicznych. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad efektami i mechanizmami działania psychodelików. Jest autorem wystąpień konferencyjnych oraz szkoleń dotyczących neurobiologicznych i psychologicznych mechanizmów działania psychodelików oraz psychoanalitycznego rozumienia doświadczeń psychodelicznych. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, pracując w oparciu o podejście psychodynamiczne i modele integracyjne, między innymi z osobami po doświadczeniach psychodelicznych. Jest psychodramatystą oraz trenerem treningu interpersonalnego i umiejętności psychospołecznych. Należy do polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym MIND European Foundation for Psychedelic Science oraz Association for Humanistic Psychology. Jest konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.