dr Dominik Cysewski, dr Kacper Łukasiewicz

Krótko- i długotrwałe efekty behawioralne i molekularne psychodelików w modelu mysim

Psychodeliki stosowane jako leki wydają się zapewniać pożądane rezultaty poszukiwane w terapii: długotrwałe efekty i niemal natychmiastową odpowiedź. Mechanizm działania i to, jak dokładnie te substancje wpływają na mózg, nie są jeszcze wystarczająco poznane. W świetle wielu toczących się badań klinicznych i obiecujących efektów terapii konieczne wydaje się zintensyfikowanie prac badawczych w zakresie badań podstawowych. Podczas gdy fizjologiczne i kliniczne efekty leków psychodelicznych są badane w większym stopniu, poziom informacji molekularnej, a w szczególności proteomicznej tj. składu białkowego, a także efekty behawioralne w modelu zwierzęcym, pozostają w dużej mierze nieznane.

Celem realizowanego przez nas projektu jest zbadanie, jak przebiega odpowiedź komórkowa na poziomie proteomicznym po podaniu psychodelików oraz jakie białka oddziałują z psychodelikami. Obserwowane będą zmiany zależne od regionu mózgu, rodzaju podanej substancji oraz czasu od podania. Zaobserwowaliśmy zachowania typowe dla krótkotrwałego działania psychodelików, a także uogólnione zmiany w zachowaniu będące długotrwałymi efektami. Przedstawimy towarzyszące im zmiany molekularne w obrębie proteomu mózgu.

Dr Dominik Cysewski – biolog molekularny i biotechnolog medyczny, zainteresowany wykorzystaniem metod „omicznych” (wielkoskalowych) w badaniach neurobiologicznych i biomedycznych. Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dr Kacper Łukasiewicz – Specjalizuje się w badaniach plastyczności neuronalnej wywołanej psychodelikami w modelach zwierzęcych.

Zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej i w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Członek-ekspert Komisji ds. Uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.