dr Michał Jasiński

Ku zmianie transformacyjnej – integracja doświadczeń psychodelicznych w oparciu o proces rekonsolidacji pamięci

Rekonsolidacja pamięci to odkryty niemal ćwierć wieku temu naturalny mechanizm mózgu, dzięki któremu aktualne doświadczenie może gruntownie zmienić to, co zostało wyuczone w przeszłości i zapisane w pamięci. Badania neuronaukowe i analiza dziesiątek studiów przypadków w psychoterapii pokazują, że mechanizm ten odpowiada za zmianę transformacyjną – całkowite i trwałe ustąpienie objawu czy problematycznego stanu lub zachowania. Konkretne kroki potrzebne do tego, by doprowadzić do tej zmiany w psychoterapii, zostały opisane przez Eckera, Ticic i Hulley (2012) w ramach uniwersalnej, transteoretycznej mapy terapeutycznego procesu rekonsolidacji (TRP).

Wstępne analizy studiów przypadku pozwalają przypuszczać, że rekonsolidacja pamięci jest procesem odpowiedzialnym również za zmiany transformacyjne, do których dochodzi w ramach doświadczeń psychodelicznych, czy – szerzej – psychoterapii wspomaganej psychodelikami. W niniejszym wystąpieniu zaprezentowane zostaną wskazówki dotyczące tego, jak znajomość TRP może pomóc terapeut(k)om w jak najbardziej produktywnym przygotowaniu osób do doświadczenia psychodelicznego (między innymi pod kątem odkrycia schematów emocjonalnych stojących za niechcianymi objawami czy stanami), jak również w integracji tego doświadczenia, m.in. wykorzystaniem go w celu doprowadzenia do zmiany transformacyjnej w ramach późniejszych sesji psychoterapii.

dr Michał Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta, filmoznawca, skandynawista, w latach 2016-2023 wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Prowadzi praktykę terapeutyczną w Barcelonie, zajmuje się integracją psychodeliczną w Stowarzyszeniu Hermanosis. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznych, przede wszystkim terapii koherencji. Jest certyfikowanym nauczycielem tego nurtu i współpracownikiem naukowym Coherence Psychology Institute, z ramienia którego prowadzi warsztaty i propaguje wiedzę o procesie rekonsolidacji pamięci w psychoterapii.