Dr Filip Duski

Instytucja eksperymentu w prawie w kontekście substancji psychodelicznych

Kodeks karny formułuje tzw. kontratyp eksperymentu, zgodnie z którym działanie w celu przeprowadzenie eksperymentu nie stanowi przestępstwa, o ile spełnione są określone warunki w zakresie charakteru (dziedziny) eksperymentu, uzasadnionych oczekiwań osiągnięcia zeń istotnej korzyści, a także jego celowości i poprawności metodologicznej. 

 

Szczególnym rodzajem eksperymentu jest eksperyment medyczny, który może przybierać formę eksperymentu leczniczego lub badawczego. W pierwszym przypadku jest on nakierowany na bezpośrednią korzyść osoby leczonej (uczestnika eksperymentu). W drugim – celem jest poszerzenie wiedzy naukowej z zakresu medycyny.

 

Niezależnie którą z ww. form przybiera eksperyment, kierować nim powinien lekarz o odpowiednim poziomie kwalifikacji. Dodatkowo zasadniczo koniecznymi są – z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – zgoda uczestnika oraz pozytywna opinia właściwej komisji.

 

Szczególną formą eksperymentu medycznego jest badanie kliniczne produktu leczniczego. 

 

W obliczu renesansu badań nad substancjami psychodelicznymi, coraz więcej instytucji naukowych decyduje się na rozpoczęcie projektów mających na celu zbadanie potencjału leczniczego psychodelików. Dotychczas żaden polski instytut badawczy nie zdecydował się na próbę przeprowadzenia eksperymentu medycznego lub badawczego w celu sprawdzenia leczniczych właściwości substancji psychodelicznych na gruncie prawa polskiego. Czy istnieją prawne podstawy do przeprowadzenia takiego eksperymentu w Polsce?

 
 

Dr Filip Duski – Doktor nauk prawnych Uniwersytetu JagiellońskiegoJ w dyscyplinie kryminologia. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Narkotyki. Aksjologiczne i prawne uzasadnienie kryminalizacji”. Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. Stały współpracownik Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie. Wykładowca akademicki. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.